-"-"-> Rahaaaai...Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷRahaaaai...Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

آسمآن ک ِ نشد ! چرآ درختـ نبآشم ! وقتی تو در من این همه پرنده ای ! ذهنم پـر از لآنه ـهـآییستـ ک ِ برآی تـو سآخته اَم (: دلـگرمی ـهـآااآی تـو Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ بـآل ـهآااآی مـنند

. . . من از "هیــــچ" شروع میکنمــ، > جآیی در فرآسوی بیدآری ! . . .

. . . نــٌـقـطـه ای که تـو آن رآ نِمیــبینی، شِکلـی در آن پـیـِدآ نیـــستــــــ، . . . . . . .

حرفی در آن نِوشته نشده . . . رنگی بِه وجودش جَذبـــ نشده . . .  فقط بآ "تصورم" × !

"هیــــــچ"، یعنی هیــــــچ :)  من از "لحظه ی تَصمیمــ" آغآز میکنمــ!

من از تــٌهی، پــُر و خآلی می شوم " . . . "

من نـُخستین وآژه ام قبل از تکلمــ؛

نٌخستین گآم، قبل از حرکتــــ؛

هرجآ سکوتـــ هستـــ، من وسوسـه ی شِعرمــ، قِصـه امــ، ترآنه امــ، ترآنه ی شوقمــ :)

هرجآ تآریکــ استــ، من وسوسه ی نقشمــ ! . . . خیآلمــ ؛ نورمــ ؛ رویآی آمآده ی ظهورمــ . . .

هرجآ خآموشی هستــ، من وسوسه بیدآری ام، جذبه آفرینشمــ، آماده خلق کردنمــ! من از هیچ می آفرینمــ!

من از هیچ دِرختــــ میشومــ! من از هیچ کلمه می سآزمــ . . .

"فقط گوش میکنمــ" دِل میسپآرمــ؛ او میگوید و من! می نویسمــ . . .

حالا ؛ فقطــ نگآه کن ! "هیـــچ" رآ لمس کن تآ رمزهآی حضوُرش بر تو آشکآر شود !

تو هَمه چیز رآ می دآنی . . . بِسیآر شِنیده ای . . . بِسیآر خوانده ای . . . بِسیآر دیده ای . . .

اما باز اِحســآااآس میکنی خآلــی و پــوچی!

آنچه به تو احسآس پوچی می دهد، تصور تو ، از دآنش توستــ . . .

در عمل می بینی که هیچ یکــ از دانسته هآیتـــ تورآ رهـآ نکرده ، به تو احسآس رضآیتـــ نداده،

پس گمـــآن میکنی؛ شـآیــد زندگی تـــو خآلیــســتــ و از خودتــ می پرســی، یعنی . . . کــه چـــی!؟

از این لحظه به بعد سـُـقـوطـ  آزآد شروع می شود،

از ترس تهی شدن، بیش تر و بیش تر میخوآنی،

مدآرکــ تحصیلی اتــ بالا و بالاتر می روند . . .

و حجم کتابخانه اتـــ بزرگــ و بزرگــ تر می شــود،

ولی این "من ِتشته" ، " من ِگرسنه" نه سیرآبــ میشود و  نه سیر !

چه حآدثــه ای و چه نشــآنه ای تورآ به ادآمــه ی این رآه تحــریک می کند  ? ؟

تَرس !

ترس از احسآس پوچی، تهی بودن، خآلی شدن !

ولی تو هنَوز خآلی هستی، چرآ این هَمه دآنش نجآتتــ نمی دهد؟

چِرآ این هَمه کتآبــ هآی خوآنده شده، گوآهی ِرهـــآیی اَت رآ صآدر نِمی کنند؟؟  :(

چِرآ مدآرج بآلای تحصیلی، حمآیتتـــ نِمیکنند؟! چِرآ ؟!

. . .

سکوت کن . هیچ نگو ! بشنو !

بگٌذآر دَهآن از هَر کلمه ای رهـآ باشد !

بٌگذآر تَوَهُم دآنآیی، عٌبور کند. خـآلی شٌو !

فرآمٌـــوش کـــن چـــه کـســی هــستــی،

زمیــن برآی جوشــش چـشــمـه تــلآش نمـــی کنــد !!!

زمین صبـــر میکند و اِنتظآر می کشد، بآرآن رآ بدون مقآومت، جذب می کند و می پذیرد ، تآ روز موعود ! چشمه ای میشود . . .

زمیـــن میـــدآنـد کــه گــرچــه ایــن چـشــمـه از دل او جـوشـیـده؛ امــآ ایـن چـشـمـه رآ او خـلــق نکــرده!

آری ! این چشمه هدیه ایـستـــ به پذیرش زمین! و زمین ، بستری ستــ برآی شکوفآیی آفریننده ! :)

اینکـــ ذهن رآ مثل زمین خآلی کـن . . . سکوتـــ کـن و منتظـر بآش . . .

بگــــذآر هـــرچـــه قـــــرآر اســتـــ در ایـن زمــــین بـرویـــد ،

خود، خودش را آشکار کند و تورآ در خود غرق کند !

آن چنآن که گویی تو قســمتـــی از او ،

و او نیز قســمتی از توستــــ ــ ـ :)

او بر تو می بآرد ! سبز میکند!

و تٌو رآ از حٍکمت و بینش لبریز میکند . . .

خٌشنودی هٌنرمندآن، عآرفآن و سآلکآن از این نبوده و نیستــ که آن هآ انسآن هآیی مٌتفاوت بٌودند و هستند

بلکه آن هآ در شآدی و رضآیت،  از این حقیقتـــ بوده اند که قابلیتـــ جذبـــ و بخشــش عنـآیـآتـــِ حـق رآ یآفتـه اند !

وقتی انســآن روشــن بیــن به هستی می نگرد در عبور ایآم و نظم ِ طبیعتــ، معنآیی ژرفــــ و تفکـر برانگیز می یآبد.

این که هر آنچه در اطراف ماستـــ، اوست ! و ما هیچــیم !!! به معنــآی پوچ و توخآلی و عبث نیستـــ،

از تصویر و تصور پاکــ شو. روآن بآش و رهآ...

آنجآ که تو نیستی او هستــ  و او هرکجآ که بآشد می توآند از "هیچ" آغآز کند.

پس نترس و خآلی شو . تو همه چیز رآ می دآنی. همه چیز رآ فرآموش کن تآ هیچ! تآ نقطه صفر !

آن گآه که خآلی شدی، آن وقتــ تو رآ دوبآره می آفریند و دوبآره می نویسد در لحظهٍ میلآد دوبآره اتــ هستمـــ :)

" از هیـــچــ . . . تـآااآ هَمـــه چیــــز "

 

  

 

 

               پ ن 1 : شآیـــد به طــولآنــی بودنش بیــآرزه !!! . . . طولانـــی بودنش رآ وقتی فهمیدم که در انتـــظآرتــ بودمــ خدآااآیـــم ! :)

               پ ن 2 : برآی آنچـــه گذشــتــــــ ، آنچــه شکـــستـــــــ ، آنچــه شـــــد ، آنچــه نــــشد ، آنچــه ریختـــــــ حســــرتــــ نخــــــور ! :)

               پ ن 3: از "هیچ" آغــــآز کن . . . نـقطه سـَر ِ خـطــــــــــــــ (   . سـَـر ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )نوشتهـ شده در چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ | ساعتــ ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ | توسطـ رهــــــآااآیـیـــــــــ | لـمس بودنتـــــ ـــ ــ ـ() |
.: مطالبـــــــ پیشینـــــــ :.
  
Design By : رهـآااآ˙´*•.¸¸.