سـیب...

بگو ســـــیب
لبخند بزن...

همیــــــن
و بازپس بگیر
همه‌ی حق ِ جاذبه‌ را
از زمین...

 

 من به ســـیبی خوشــــنودم و به بوییــــــدن یک بوته ی بابونـــــــه ،من به یـــــــک آینـــــــه یک بستگـــی پاک قناعــــــــت دارم

/ 0 نظر / 16 بازدید