میمـ مثل ِ مـَرد

 

 

 

یکـ وقتـ ـهـآیی فکـر میـ کنم . . . . . . . . . . .

مـَرد بـودن چقــدر میـ توآند غمگیــن بآشد ؛

هیـچـ کس از دنیــــآی مـــردآنه نمیـ گوید ..

هیچـ کس از حقوق ِ مردآن دفآع نمیـ کند ..

مـرد هآ نمـآدی مثل ِ رنگـ ِ صورتــی ندآرند ؛ 

~.. هیچ انجمنی بآ پسوند ِ «... مَردآن» خآص نمیـ شود ..~

این روز ـهـآ همه یکـ بلندگو دستــ گرفته انـد

و از حقوق و درد ـهآ ودنیـآی زنآن میـ گویند !

درحآلی ک ِ حــق و درد و دنیـــآی هـر زنی !

یکی از همین مرد ـهـآستـ ، یکی از همین مـردهآیی ک ِ دوستمآن دآرند !

همـآن ـهـآیی ک ِ وقتی میخوآهند حرفــ ِ خآصـــی بزنند ، هول میـ شوند !

حتی همـآن مـرد ـهـآیی ک ِ دوستمآن دآشتنــد ولی رفتند  -  -  -  -  -  -


یکی از همین مـردهآی همیشـهـ خستهـ  !

از همین ـهـآیی ک ِ از هجده سآلگـی دویدن رآ شـــُروع میـ کنند ~  ~  ~ 

و مدآم بآید عقبــ بآشند ! ... مُدآم بآید حرص ِ رسیدن به چیزی رآ بخورند!

√ سربآزی   √ کآر   √ درآمـد  √ تحصیل ...

همه از مـرد هآ همه جـــور توقعـــی دآرند !

+بآیدتحصیل کرده بآشند+پولدآر+قدبلنــد+خوشتیپـ +خوش اخلآق+قوی 

و خـدآنکند یکی از اینــ ـهـآ نبآشند!

مآ هم برآی خودمـآن خوشــیم ! }

مثلاً از مـردی ک ِ صُبـــح تآ شبـــــــ

دآرد بــــــرآی درآمــد ِ بیشتر .. .. .. 

برآی فرآهم کردن ِ یکـ زندگی ِخوبــ

برآی "مـآ" ک ِ عشقشآن بآشیم، تلآش میــ کنند× ... توقـــــع دآریم ! ...×

ک ِ شبش بیایند زیر ِپنجره مآن ویآلون بزنندو هم دوستمآن دآشته بآشند،

زندگــی مآن رآ تآمین کنند ، صبور بـآشند و دلدآریمـآن بدهند ! _______

خوبــ کآر کنند و همیشه بوی خوبــ بدهند و زود به زود سلمآنی بروند  (:

و ـهـرکسی ک ِ مآ دوستــ دآریم رآ دوستــ دآشته بآشند

و دوستــ ـهـآی دورآن ِ مجردیشـآن رآ فرآمــوش کنند

و بآ مآ به مهمآنی ـهـآیی ک ِ دوستــ دآریم بیآیند

و نآن استآپ توی جمع قربآن صدقــه ِمآن بروند

و غذآهآی بدمزه ی مآرآ بآ اشتیآق بخورند (: 

و هیچــ ! زن ِ زیبــآتری رآ اصلآ نبینند

و حتی یکـ نخ سیگآر هم نکشند ..

مَرد ـهـآ دنیآی غمگینِ صبورآنه ای دآرند ...

بیآیید قبول کنیم، مرد ـهـآ صبرشآن از مآ بیشتر استــ !

وقتـ ـهآیی کِ جوآبــِ اس ام اس شبــ به خیر رآ نمیـ دهند،

وقتهـآیی هم کِ توی خیآبآن دستـــ به یقه میـ شوند،

وقتــ ـهآیی کِ چِکشآن پآس نمیـ ـشود ،

وقتـ ـهـآیی کِ کفششآن کثیفــ استــ ،

وقتــ ـهـآیی کِ عرق کرده اند،

وقتــ ـهـآیی کِ دآد میـ زنند ،

تمآمِ این وقتـ ـهـآ خسته اند و کمی غمگین ..


و مـآ موجودآتــِ کوچکــِ شگفتــ انگیزِ غُرغُرویِ بی طآقتــ رآ هم، دوستــ دآرند ،

و مآ همیشهـ فکر میـ کنیم کِ نکند من رآ برآی خودم نمیـ خوآهد !

در حآلی کِ دوستمــآن دآرند؛ ســـآده و منطقـــی . . .

مرد ـهـآ همه ی دنیآیشآن همین طوری استــ !

×... سآده و منطقی ...×

درستــ بر عکسِ دنیآی مآ 

بیـآییـــد بـــَـس کنیــم [!]

بیـآیید میکرفون ـهـآ و تآبلوهآی اعترآضمآن رآ کنآر بگذآریم ×

من فکر میکنم مردهآ، وآقعأ مردهآ، آنقدرهآ کِ دآریم نشـآن میـ دهیم، بد نیستنــد !

مردهآ احتمآلأ دلشآن زنی میخوآهد کِ کنآرش آرآمش دآشته بآشند، فقطـ همـیـن !

کمی آرآمش در ازآی همه ی فشآرهآ و استرس ـهـآیی کِ برآی خوشبختــ کردنِ مآ

تحمل میـ کنند  ! ... ... ...  کمی آرآمــش در ازآی قصر ِ رویـآیـی کِ مآ طلبـــ میـ کنیم !

برخلآفـِ زندگیِ پُردغدغه ای کِ دآرند،تعریفـِ مردهآ ازخوشبختی خیلی سآده استــ ..

 

میم مثل مرد

 

 

 © به قلم یک دوستــ ناشناس ... یک خانوم ایرانی :)

پ ن 1 : پیشآپیش ولآدتــِ بآسعآدتــِ مولآیِ عآشقآن ، امیر مؤمنآن، علی علیه السلآم، مبآرکــ بآد @};-

 پ ن 2 : تبریکــ به کسی کِ نمی دآنم از بزرگی اش بگویم یآ مردآنگی، سخآوت، سکوتــ ، مهربآنی و ... @};- 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید