ای آغـآزترین ِ آغـآااآز

 

          قطرآتــِ اشکــ پرندگآن دریآیی اند که اینک از سآحل ِ چشمآنم برمی خیزند ،

          و مـــآه اسب‌ِ  سپیــــدی کـه از بــرکـه ی مـٌـلتهــبِ نـگـآهـم آب میــ نـوشـد ؛

          چقدر به جـهـآن خیــره شدم

          که صاعقــه ی نگــآهم ^_^

                                      آسمـآن رآ به نعره ـهـآیی چنین مهیــب وآدآشته استـــ ؟!

          ای عظـمتـــِــ مـطلـــق (!)

                                       انـدکی بآ مآ مهربـآن تر بـآش و بگذآر از حیرتـــ بـآز آییـم !

          آنگآه غیرتِ بندگی خوآهیم یآفتــ و شوقِ ستآیش تو مآرآ فرآ خوآهد گرفتــ

                                       پس مـآرآ دیگـر هرآسی از آمــدن و رفـتــن نخوآهد بود !

 

ای آغـآز تریـــن ِ آغـــآز (!)

                              بگــــذآر پیــــش از نخستیـــن فـریــب پیـــر شــویــم !

                               آبــروی انــدکــمـآن رآ تــوآن ِ ضمآنتــی اگـــر بآشــد ،

                               و چـشــــمــآن ِ بی رمــق مــآن رآ ذوق ِ بــآریـدنـــی،

                               نـــــذر آرامـــــــشِ ایـــن دل ِ مســموم مـی کنیــم ...

× . . . کسی مثلِ خودش نیستــــ   -   -   -   -   -   

                                                آیــیــنه ـهـآی کـوژ !

                                                عینکـــ ـهـآی تــــآر !

                                                و این همه " غبـآر " که مآ رآ از خودمـآن دریــغ میـــ کنند !

                                                درخـتــآن  وآپــسیـن برگـــ ـهآیشــآن رآ از یــآد بـرده اند !

پلک نمـی زنیـم  !

تشویش ندآریم  !

"فردآ " همسآیه ی مآستــ و "دیـروز" خآطره ای که بآ لبخـندی مرموز بدرقه مآن میکند !

هروله ی ثـآنیـه ـهآ بـهــآنه ای ستـــ تآ اندوهـمآن رآ از دریـچــه ی تنـگــِ زمـآن رد کنیــم ...

آسمآن پآیین آمـده استــ تآ لــمس  :)

                                                       دنبال ِ عصآی توکلی می گردم  که مرآ تآ انتـهآی این کوچه ـهآی مهتـآبی ببرد :)

                                                     آنـجآ پشتـــ ِ آن در ِ یکسویه، شآید رآهی بآشد که مرآ به پآیآن ِ این آغآز برسآند

                            آنـــجآ شـآید بآغی بآشد که هیچ میوه ی ممنوعه ای در آن نروید !

                            آنـــجآ شآید آفتـآبی بآشد که این مـهِ غلیظـ رآ از چشمآنم بردآرد !

آسمآن زلآل تر از همیـشه منتظر ایـستآده استـــ !

پنجره ی اتآقم از تحمل ِ این همه رویآ عآجز استـــ !

                            سر بر می گردآنم ودور از خلوتـــ ِ شهر به هیآهوی اتـآق برمی گردم  =   =   =   =   =   =   = 

                                         می دآنم فردآ حتی پیش از آن که خورشیـد به پنجرهـهآی بسته ی شهر تلنگـــری بزند،

                                         . . . این سکوت به خشونتی تمآم ، در ازدحآم ِ دود و سرعتــ خوآهد شـ ـکسـتــ ــ  ــــ . . .

                

                                        هنوز تآ صبح زمآن ِ زیــآدی بآقیستـــــ . . .

                                        حقیقت و خیآل در ذهن ِ شلوغ ِ من جیغ می کشند 

                                        و من از محآصره ی کلمآت و نور چرآغ ِ مطالعه می گریزم !!!

 

                                       نآخودآگآه به سمتِ پنـجره می روم و به رغم ِ سرمـآ آن رآ می گشآیم !  -  -  -  -  -  -  -

                                       ورق هآی پرآکـنده و نیم نوشته ، کتآب ـهآی درهم  و نیم خوآنده تمآم ِ اتآق رآ آکنده اند!

                                                                                                                           چقدر می خوآهم از خویش بگریزم !

                                                                                                                           چقدر می خوآهم به خویش برسم !

                                                                                                                           چقدر می خوآهم . . . . . . . . . . . . . . . 

                             

© نوشته ی سید ضیآء الدین شفیعی

© طــرآح :  مـریـم سآدآتـــ منـصـــوری

پ ن 1 :  رآستی! دنیــآی مجآزی هم جزو محضر خدآ هستـــ ؟!

پ ن 2 : اینجآ ابر به وسعتــِ آسمآن گرفته استــ !  هوآی باریدن دآرد ! خدآیــآ بهآنه ای !

پ ن 3 : خودت رآ بغل گرفته ای! سرت رآ پآیین اندآخته ای ! میدآنی بالاخره از "سکوت" لبریز میشوی (!)

نکته  : هرگونه گونه کپی برداری بدون ذکر نآمِ نویسنده پیگرد وجدانی دآرد !  و  فعلا هم قصد تبآدل لینک جدید ندارم ! {بآ احترآم} 


/ 0 نظر / 101 بازدید