بهترین بآش

 

 

 

اگر نمی توان عمق وجود خود را به زیبایی های شگرف دریا نزدیک کرد ،

 اما می توان

 در پی یک هم پیمان دریایی جاده ها را طی کرد!

تا شاید او آموزگار خوبی برای صبر و یافتن رموز ساده و گاه عمیق دلِ آن باشد...!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید