رهـــآیے!

 

 

 

. . .

 

 

 

چـند وقتیســتـــ
هــر چــهـ مـیــ گــردمــ!
هیــچــ حرفـیــ بهتــر از "سکــوتـــ" پیدآ نمیــ کنــــمــ ...
نگـآهـــمــ امــآ ...
گآهــیــ حرفــــــــ میــ زند
گآهــیــ فریــآد میــ کشـــد .....
و منــ همیشــــهـ بهـ دنبــــآلــ کســـیــ میــ گردمــ
کــهـ بفهمــد یکــــــــ نگـــآه خستـــهـ
چــهـ میــ خوآهـد بگویـد...
آدَم هآ عـآدَت مـیـ کُنـند
بـِـهـ هـَــر چیـــزی...
حتــیــ بـِــهـ خَنجـــر هــــآیــیـ کـِــهـ از پُـشت مــیــ خـــورنــد!
 
 
 
 
 

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید