رویای خاموش !

عمریست گم شده ام

در خلـوت مبـهم سـکوت...

ستاره ها خاموشند

انعکاس صدای پای آمدنت بعید ...

میـدانـم !

نمی آیی ...

و سکوت، میلغزد از سرانگشت خیالم اینک که تندیس نگاهم آبی ست...و زمان مهتابی... 

/ 0 نظر / 12 بازدید