آدمکـ ـهـآ :) :| :(

 

 

 

 

 + خسته‌ام ،

دل‌گیرم ... ... ...

احسآااآسِ زندآنیِ در قفسـی رآ دآرم، که از فرطِ شـوقِ رهآااآیی از قفسِ کرم‌خآکیآن ،

         آنقدر خودش رآ به در و دیوآر کوبید، تآ سرانجآم پیروز شدنـد …

         و سرانجآم بـآور کرد … بآور کرد کِ تمآم ِسهمش از دنیــــــآااآ ،

         همین چهآر دیوآری ِتنگــ و تآریکی‌ستــ ک ِ دچـــآرش آمده .......

         و پندآشتــ کوتآهیِ سقف گِلین آسمآن، کوتآهیِ قآمتِ اوستـ !

         بآورش شد کِ آن‌سویِ میله‌ ـهآی پنجره رآ، پیش از این ندیده !

         بی‌زآرم، بی‌زآآآآآآآآآر از اینجآ، از این قفـس !  |   |   |   |   |   |   |

         از خنده‌ ـهآی بی‌معنآی آدم‌ ـهآیی ک ِ بآ لبخند‌ ـهآی روی لبــ : )

      بآ چهره‌ای آرآم و معصوم ، تو رآ زنـــــده زنـــــده سر می‌برند ×

                                     چقدر اینجآ دورویی و نفآق بی‌دآد می‌کند ...

                                    دلِ من، گـــآهی انســــــــــــآن می‌خوآهد …

انسآنی نآب که بتوآن کنآرش نشستــ و بآ او حرف زد، بی آنکه ترسید !

که مبآدآااآ خنجری پشتـــ ِچشم‌ ـهآ و لبخند ـهآیش پنهآااآن کرده باشد !

من از نقآب‌ ـهـآ می‌ترسم ... من بیش از دستـــــ ـهآی فشرده بر گلویم،

× . . . از دستــ ـهآااآیی می‌ترسم که "بــــآ دلیــــــــل" مهربــآنند . . . ×

من از دشنه‌ی دشمن نه، از خـــآر ـهآی گُلِ یکــ دوستــــــــ می‌ترسم ! 

دلم می‌خوآستـــ، دنیآ جور دیگری می‌بود … جآی بهتری می‌بود .........

                                    دنیآ رآ اگر تغییر نمی‌توآنم، خود رآ چرآ نتوآنم ؟!

                                    آری! دلــــم می‌خوآهد جور دیگری بآشــــــــد !

                                    نه دنیآااآ ، که "دنیآیِ مــــن" جورِ بهتری بآشد !

دلم می‌خوآهد پروآنــــه‌ای باشم … Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

روحم از زندانِ تن رهـآااآ ، از آدم‌ ـهـآ جدآااآ

        و قدم در دنیآیی می‌گذآشتم، که در آن قلبــ ـهآ در چهره‌ ـهآ بود

         و سهـــم هر انسآنی به وسعتــــــِ قلبـــــش ...................... 

حوآسـم بآشـد ، هر چه آیینه خودبینی که می‌بینم ، زود بشکنم و دیگرآن رآ ...

بـآ دو چشمی بینـآااآ، در ورآیِ ظآهر و سیمآ در زلآلــی اشکــ ـهآیشـآن بنگرم !

× . . . و فرآموش نکنم، مآ آدم‌ ـهآ، معمولا همیشه اشتبآه قضآوتــ می‌کنیم ! . . . ×

    یآدم بآشد، که من انســآنم

   و دنیآ بی‌ارزش‌تر از آنیستــ

   که قلبـــی رآ بــِ شـ کـ نـ ـ م

 و اشکی رآ بریزم ! -  -  -  -

                              + زندگیـــ‌ ، همین چند خآطره و یـآد استـــ ... 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید