رآااآز ≡(The Secret)

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . 

گــآه . . . . . . . . 
اِحسآس ِ خوبی ستــــــ . . .  ! 

 

 

ایـن کلمآتـــِ بــِه هم دوختـــه شده کجآ ؛ اِحسآسآتــِ من کجــآ …. !!!
این بـآر نخـوآنده مـرآ بـِـفهـــــم !

 . . .

/ 0 نظر / 17 بازدید