فــریــــآدآااآ

  

          دِلَــکَـــــــم . . .

         بگــذآر بنویسم احسآسم رآ ، بدون هــــــــرآس از خوآنده شدن!

         بگذآر فریـــــآد بزنـــــم تآ انعـــکــآس صـــــدآیم در مــــن جــــآری شود !

         تآ انعکــــآس صـــــدآیم به من بگوید: "تو تنهآ نیستی" که فکر رهــآیی دآری !

        به من بگــو پَــر ِ احســـآسم رآ ، " رو بــه کـدآمـیـن آسمـان "پـــــروآز دهـم . . .

         نشــآنـــــم بده . . . و بــٌــگــذآر بـــآ یــکــ انگشتـــ اشــــآره ی تـو، ســر به هــــــوآ شوم !!!

       و بگذآر من ، به شـوق ِ خلــق ِ احسـآس ! بآ دلـی پر از ترنـم بآرآن بنویــسم ، تآ لحظـه های ِ دریـایی ام آرام گیرد ؛

         لمـــس کن! نوشته هآیی را که لمس نآشدنیســــت و عریآن ! 

         . . .

         آرامــــــشم . . .

         نبــضِ دستآنــت رآ به مــن بـده !

         و من . . . فــآرغ  از تمــآمِ خستگــی هآ و بــــی قــرآری هآااآ

         آمــــدن هآ و رفتــــــــن هآااآ . . .  بـــــــودن ها و نبــــــودن هآااآ

         سـَـر بـَر بــــــــآلشی می گــذآرم که پُـــر اسـتــ از رویــــآی ِ کـوچ ِ پرستـــویی مهــآجر !

         نگآهم رآ به سوی او  بافته ام !!!

         اما نجوایی با من می گوید: روی بالشی که از "مرگ" پرندگآن پٌــر استــ! نمی توآن خواب "پروآز" دید!  تو بگو ! مگر می شود ! ؟

 

          هر چند که در این فاصله ی  پنهآنی ، تنهآ دل تنگــ ترین لحظه هآی احسآسم بآ من استــــ !

         امـــآ ... !

         هیــــس دِلَکَــــم .. !

         سکــــــــــــــــوت کـن ... !

         ننـــویس از آمـــدن هآ و رفتـــن هآ

         ننــویس از روزهــآیی که دیگــر آرام نخواهنـــد گذشــتـــ . . .

         بگـــذآر این وآژه هـــآ در دریــــــآی احسآســـــــــم غـــــرق شوند !

         و من تنهآ از خوبی هآ بنویسم ، از چیزهـآیی که ابدی ستـــ  ... و مآندگــآر !

         یـــــــآدت هستــــــــ! ؟ خــودتــــ رآه آســــمــــآنی شدن رآ نشـــــــآنـــم دآدی !!!

         امــــــروز یک قاصــــدک آرزو دآرم! که خســــــتــه از یآدگــــــآری ِ ایــآم استـــ . . .

         دلــش هوآی "ماندنی شدن" رآ میخوآهـد . . . دلش "بـودن" می خوآهــد !

         می ســــپآرمش به بـــآد ،

          تآ برود و سهـــــــم دیگــــری شَــــوَد  !

         می سپـــــآرمــــــــــش به دســــــتآن مهـــــربآن ابرهــــــــآ! 

         تا بشود بآرآن ! و ببآرد بر من ! ... تآ شآید من زیــر قطـــره هآیش آرامش یآبم

         کآش برآی دلخوشی من هم که شده ببآرد ! و برآی وجودم، تـــآزگی رآ به ارمغــــآن آورد! 

         به من نگــــو خیـــــآل که خیــــس نمی شود ! . . . چرآ . . . ! بــــآور دارم . . . می شــــود !

         بآ من بگو ، بگو تا بدانم ، اگر قـــرآر استــ بآران ببآرد مرآقــبـــ آسمآن بآشم تآ بآز هم سهم دلٍ من بی قرآری نشود !

         بگذآر اٌمیــد در من جوآنه بزند ! آن وقتــ ، شآید همین بآرآن بشود نـقـــ ــ ــ ــطـه چیــ ــ ــ ــ ـن تـآ او . . . . . . . . . . . . . . .

  

               پ ن 1 : تو هم بگو! فریاد بزن تا حداقل انعکاس صدآیت به من برسد!

               پ ن 2 : وآی بعـــد از گذشتــ 8 مآه ! سلآااآم  !  :) امیدوآرم دل نوشته ی خوبی از آب دراومده باشه!!!

               پ ن 3 : ای آشنای لحظه های غریبانه ام سپاس برای آنچه به یادگار گذاشتی . . .

               پ ن 4 : فریآدآ !!! #دلم #معجزه #میخواهد !

               پ ن 5 : وقتی بدی میبینیم باید روی شن هآ بنویسیم تا به راحتی با جریان آب شسته شود . . . 

               لبخند بزن به رویشآن ! و بگرد دنبآل یک دل بزرگـــــــــــــــ ـــــــــ ـــ !

 

/ 0 نظر / 18 بازدید