آغاز یک درخت...


گلدان

تابوت کوچکی است

که رویای خدا شدن را از درخت می گیرد

نه چون درخت اسیر در خاک

اندیشه ام را خواهم کاشت

در ذهن کوچه ای

که کودکانش

پاک در خاک بزرگ خواهند شد


شاید

آغاز یک درخت باشد

روزی که گلدانها به مرگ محکوم میشوند!
 

  

/ 0 نظر / 14 بازدید